VEDTÆGTER 2017

§1 NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er Hvidovre Cykle Klub (HCK). Hjemsted er Hvidovre Kommune.

§2 FORMÅL

Klubbens formål er at virke for cykelsportens fremme – både på landevej, bane og motion – og på disse områder varetage medlemmernes interesser.

§3 D.C.U.

Klubben skal være medlem af Danmarks Cykel Union. Medlemmerne er underkastet denne unions love og bestemmelser.

§4 MEDLEMSSKAB

Anmodning om medlemsskab rettes til bestyrelsen, som først skal godkende denne, før man kan blive medlem af klubben. Udelukket er enhver, der er ekskluderet af D.C.U.

§4.1 HJELM PÅBUD
Hjelm er påkrævet til Hvidovre Cykle Klubs fællestræning, det gælder både klubbens egne medlemmer, samt ryttere udefra som træner med. Folk uden hjelm vil blive afvist.

§5 INDMELDELSE
Ved indmeldelse betales indeværende års kontingent.

§6 KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. Det opkræves ved indmeldelsen. Kvittering for betaling er gyldigt medlemskort.

§7 UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Udmeldelsen træder først i kraft, når alle mellemværender med klubben – såvel af økonomisk, som af anden karakter er bragt i orden.

Ved ændring i personlige oplysninger, såsom adresse, telefonnummer samt mail-adresse skal dette hurtigst muligt meddeles kassereren.

§8 UDELUKKELSE

Dersom et medlem modarbejder klubben eller opfører sig – såvel privat som sportsligt – på upassende måde, således at det kan blive til skade for klubbens anseelse og renommé, og ikke kan eller vil rette sig efter de af bestyrelsen givne forbud i henhold til love og forskrifter, eller søger at oparbejde en misstemning, kan vedkommende, når flertallet af bestyrelsen stemmer derfor, udelukkes af klubben til førstkommende generalforsamling, hvor sagen tages til afgørelse.

§9 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder under iagttagelse af klubbens love til generalforsamling en gang årligt til afholdelse i februar måned. Generalforsamlingen varsles på klubbens hjemmeside samt på e-mail til de af medlemmerne som har en e-mail med mindst 14 dages varsel.

Dagsordenen er således:

 1. Valg af dirigent samt stemmeudvalg.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag behandles.
 6. Valg af bestyrelse.
  1. Valg af formand eller kasserer for toårig periode (hhv. ulige og lige år).
  2. Valg af 2 eller 1 bestyrelsesmedlemmer for toårig periode (hhv. ulige og lige år).
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Evt. (Forslag og andre sager behandlet under evt. kan ikke føre til lovændringer).

Dele af forhandlingsprotokollen kan forlanges oplæst.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§10 LOVÆNDRINGER

Generalforsamlingen afgør ved simpel majoritet de forslag, som ifølge dagsordenen fremlægges til afstemning. Ved lovændringer forlanges der 2/3 del af de afgivne stemmer for vedtagelse. Blanke og ugyldige stemmesedler tæller ikke med, og de er som ugyldige i stemmetællingen. Lovændringer kan kun foregå på den ordinære generalforsamling. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal en afstemning foregå skriftligt, hvis blot en person ønsker det.

§11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens skøn eller hvis 30 % af de aktive medlemmer skriftligt forlanger det – mod opgivelse af forhandlingsemnet. Den forlangte ekstraordinære generalforsamling skal da finde sted senest tre uger efter opfordringens modtagelse og er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 30 % af de aktive medlemmer er mødt op. I modsat fald skal der snarest indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§12 PROTOKOL

På generalforsamlingen skal dirigenten lede og afgøre sagernes behandling efter lovene. Endvidere skal der optages referat af de behandlede sager. Dette referat skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§13 ADGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN
Adgang til generalforsamlingen gives mod forevisning af gyldigt medlemskort eller kvittering på forlangende. Dog har ingen stemmeret før tre måneder efter indmeldelsen og efter det fyldte 15. år. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

§14 BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen, samt en rytterrepræsentant. Det bestemmes på generalforsamlingen hvem der skal være formand og kasserer, resten af bestyrelsen konstituerer sig selv.

 • På ulige årstal vælges formand samt to bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.
 • På lige årstal vælges kasserer samt et bestyrelsesmedlem for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.
 • Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år.

Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at udtræde af bestyrelsen, står det bestyrelsen frit at supplere sig selv ind til den ordinære generalforsamling.

Rytterrepræsentanten har møde-, tale- og stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Nedsætter bestyrelsen et ungdomsudvalg, varetager dette ungdomsrytternes interesser. Udvalget har møde- og taleret på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen nedsætter et sponsorudvalg, som varetager klubbens sponsor aktiviteter.

Andre udvalg kan nedsættes af bestyrelsen efter behov.

§14.1 TEGNINGSREGEL
Foreningen tegnes af formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer, eller 4 bestyrelsesmedlemmer.

§15 Formanden
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, når han/hun finder det nødvendigt. dog ca. 12 gange om året.

Hvis to af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt ønsker et ekstraordinært bestyrelsesmøde, skal dette ske med besked om emne. Et sådant bestyrelsesmøde skal indkaldes hurtigst muligt.

Formanden leder mødet og i tilfælde af stemmelighed, gør dennes stemme udfaldet. Formanden er berettiget til, efter egen bestemmelse, at bringe den pågældende sag frem på et ordinært bestyrelsesmøde, som da træffer en endelig afgørelse.

Udebliver et medlem af bestyrelsen fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at melde afbud, kan den øvrige bestyrelse beslutte at bestyrelsesmedlemmet træder ud af bestyrelsen.

§16 Kassereren

Kassereren fører regnskabet, der afsluttes årligt den 31. december.

Senest 14 dage før fastsat generalforsamlingsdato afleveres det reviderede regnskab til bestyrelsen for endelig godkendelse. Kopi skal fremlægges i klubben til gennemsyn og udleveres otte dage før generalforsamlingen og kopi fremlægges ligeledes til medlemmerne ved generalforsamlingens begyndelse.

Kassereren må ligge inde med det til en hver tid fornuftigt nødvendige beløb til klubbens drift. Beløbet aftales med bestyrelsen. Alle andre værdier skal være anbragt i bank eller lignende sikring. Penge eller værdier anbragt sådan, kan kun hæves med formandens eller kassererens underskrift.

Regninger skal attesteres af formanden, såfremt disse vedrører indkøb ud over hvad der regnes for normal drift af klubben.

Kassereren skal til generalforsamlingen i samarbejde med den øvrige bestyrelse fremlægge et årsbudget.

§17 SEKRETÆREN

Sekretæren er forpligtet til ved hvert møde at føre referat, der efterfølgende fremsendes til alle medlemmer af bestyrelsen.

§18 ØVRIGE BESTEMMELSER
Bestyrelsesmøder er kun beslutningsdygtige, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er enige.

Bestyrelsen får årligt et sæt tøj. Ud over dette må bestyrelses medlemmerne kun modtage betaling og andre værdier for faktiske udgifter afholdt i forbindelse med arbejde for klubben.  

Bestyrelsesmedlemmer samt andre medlemmer, som forestår større arrangementer for klubben kan søge telefon- og kørselstilskud og andre rimelige udgifter, som i det enkelte tilfælde skal vurderes og besluttes af bestyrelsen.

En enig bestyrelse har ret til at oprette en kassekredit på max kr. 50.000,00. Der skal foreligge en plan for hvornår og hvordan gælden skal tilbagebetales.

Klubben repræsenteres i D.C.U. med det antal medlemmer dennes love tillader. En sådan repræsentant vælges af bestyrelsen på det først afholdte bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Udtræder en unionsrepræsentant af bestyrelsen, er han/hun pligtig at nedlægge sit mandat i Unionen. Bestyrelsen vælger herefter en anden repræsentant.

§19 OPLØSNING

Klubben kan ikke opløses, så længe seks medlemmer ønsker den opretholdt. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens eventuelle midler D.C.U. eller en anden sportslig sammenslutning.

Dette lovsæt er efter generalforsamlingen den 27. februar 2017 rettet med de vedtagne lovændringer.

Share This